ACORD DE COLABORARE

 

A. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul acord se încheie între ASOCIAȚIA SOCIETATEA DE PSIHOLOGIE MILITARĂ, cu sediul în București, sector 5, Calea Ferentari, nr. 1, reprezentată prin dl. Vasile Doru Marineanu, în calitate de Președinte, pe de o parte și DUMNEAVOASTRĂ, în calitate de Voluntar, pe de altă parte.


B. OBIECTUL ACORDULUI


Obiectul prezentului acord îl constituie desfășurarea de către voluntar a activităților de asistență psihologică adresate personalului veteran.


C. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE VOLUNTARULUI

Drepturi:


- dreptul de a desfășura activitatea de voluntariat în concordanță cu capacitatea și pregătirea sa profesională;

- dreptul de a i se elibera Certificatul de voluntar și codul unic asociat;

- dreptul de a participa și la alte proiecte ale Asociației sau la sesiuni de formare, pentru a beneficia tot timpul de cele mai noi informații în domeniu;

- dreptul de a beneficia de recunoașterea și/sau aprecierea contribuției prin oferirea de titluri onorifice, decorații, premii sau participarea gratuită la unele cursuri susținute de Asociație.

Obligații:

- obligația de a presta activitatea de voluntariat, fără remunerație;

- obligația de a păstra confidențialitate informațiilor la care are acces în cadrul activităților de voluntariat, inclusiv după încetarea activității;

- obligația unei conduite adecvate;

- obligația de a anunța indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat;

- obligația de a transmite anual Asociației un raport de activitate care să cuprindă o situație sintetică a serviciilor oferite.

D. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIAȚIEI SOCIETATEA DE PSIHOLOGIE MILITARĂ

Drepturi:

- dreptul de a stabili organizarea și funcționarea activității de voluntariat;

- dreptul de a selecta psihologii voluntari în funcție de criteriile anterior stabilite (criteriile de eligibilitate, nevoile veteranilor și disponibilitate);

- dreptul de a exclude voluntarul din programele și proiectele în care desfășoară activități de voluntariat, daca acesta nu respectă prevederile prezentului acord;

- dreptul de a cere voluntarului rapoarte de activitate.

Obligații:

- obligația de a elibera voluntarului Certificatul nominal care atestă calitatea de voluntar și codul unic.

E. DURATA ACORDULUI

Prezentul acord se încheie pentru o perioada nedeterminată, încetând prin denunțarea unilaterală din inițiativa uneia dintre părți, exprimată în scris, cu un preaviz de 15 zile sau prin acordul părților.

F. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul acord atrage răspunderea părții în culpă, fiind supusă regulilor prevăzute de Codul Civil.


G. MODIFICAREA, COMPLETAREA, RENEGOCIEREA ACORDULUI

Modificarea sau completarea prezentului acord poate fi făcută prin acordul părților, prin act adițional.

Dacă pe parcursul prezentului acord intervine, independent de voința părților, o situație de natură să îngreuneze executarea obligațiilor ce revin voluntarului, acordul va fi renegociat.

Renegocierea acordului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părți, formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit respectiva situație.

H. LITIGII

Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului acord sunt de competența instanțelor judecătorești, dacă părțile contractante nu le rezolvă pe cale amiabilă.